Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Následující všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmou:
Donela.cz - Marika Šefarová, náměstí Přátelství 1518/2, 102 00, Praha - Hostivař, zapsanou v Živnostenském rejstříku č. ZIV/U16253/2016/Spi, IČO: 05507120, dále označovaného jako prodávající.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek pomocí internetového obchodu www.donela.cz, emailu info@donela.cz, prostřednictvím slevových portálů, příp. telefonicky* a následná realizace dodávek zboží, které bylo závazně objednáno kupujícím.

3. ZPŮSOB OBJEDNÁVEK INTERNETEM
Po výběru zboží, vyplnění kontaktních údajů a odeslání objednávky/ emailu* se Vaše elektronická objednávka stává oboustranně závaznou v momentě, kdy Vám elektronicky potvrdíme její přijetí a to na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží Vám bude dodáno dle níže uvedených dodacích podmínek.

*Objednávání emailem/ telefonem
Pro objednávání prostřednictvím emailu info@donela.cz nebo telefonicky je kupující povinen uvést:
- Název a kód zboží, o který má zájem + množství
- Své kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresu, email, telefon, (IČ a DIČ pokud nakupuje jako firma) a dodací adresu (pokud je jiná než fakturační)
- Způsob, jakým uhradí objednávku (převodem na účet nebo formou dobírky).

Zasílání newsletterů
Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání novinek a exkluzivních nabídek na emailovou adresu kupujícího, zadanou v objednávce. Proti tomuto se lze kdykoli odvolat zasláním emailu na info@donela.cz nebo odhlášením se z newsletteru přes odkaz uvedený na konci emailu.

4. PRÁVA KUPUJÍCÍHO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. § 1829 má kupující právo během 14 dnů po obdržení zboží odstoupit od smlouvy a bez udání důvodu zboží vrátit.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:
1. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, a to dopisem zaslaným poštou na adresu: Donela.cz - Marika Šefarová, Lamačova 916/39, 152 00 Praha, nebo e-mailem na info@donela.cz.
Můžete vyplnit a odeslat nám formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platbu, kterou jste uhradili za zboží. Platba Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Její úhrada bude provedena na Váš bankovní účet a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zašlete nám zboží zpět na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešlete zpět před uplynutím 14-denní lhůty.
Přímé náklady na vrácení zboží snášíte Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je 50 Kč. Zboží zasílejte doporučeně! Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzata!
Zodpovídáte i za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílatele.

5. STORNO POPLATKY
Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího:
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 300 Kč v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme, pokud se obě strany nehodnou jinak. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 300 Kč!
Upozornění! Kupujícímu, který nepřevezme zásilku, již nemusí být v budoucnu povolené objednávání zboží na dobírku, pouze při platbě předem - převodem na účet.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
Provozovatel internetového obchodu www.donela.cz tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými odesláním objednávky, nakládá ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně.
Podle §21 výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu současně zavazuje, že na přání zákazníka vymaže neprodleně jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků, v případě napadení severu neznámým pachatelem - hackarem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

7. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Prodávající akceptuje platbu od kupujícího dvěma způsoby:
1. předem - převodem na účet
2. při převzetí zboží - dobírkou
K objednanému zboží bude kupujícímu vystavena i faktura, kterou mu zašle prodávající společně s objednaným zbožím. Faktura slouží jako daňový doklad a záruční list!
Zboží je vyexpedováno zpravidla do 1-7 pracovních dnů ode dne přijetí platné objednávky. V případě, že je objednané zboží vyprodáno a nedá se již doobjednat, o tomto bude prodávající kupujícího včas informovat.

Způsob dodání a cena
Zboží bude zasláno kupujícímu doporučeně prostřednictvím České pošty, s doručením do 1-2 pracovních dnů, za poplatek ve výši 49 Kč.
- Pokud si kupující zvolí formu dobírky, za zboží zaplatí až při převzetí zásilky poštovnímu doručovateli nebo na pošte. Za dobírku se doplácí 30 Kč.
- Při platbě předem - převodem na účet, bude zboží vyexpedováno až po připsání částky na účet prodávajícího*. Následně bude zásilka doručována poštovním doručovatelem, příp. si ji kupující vyzvedne na poště. Platba převodem na účet je zdarma.
V případě objednávky nad 800 Kč (tj. 801 Kč a více), je poštovné zdarma.
Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. V případě že kupující nebude zastižen doručovatelem na adrese určení, bude mu uloženo do poštovní schránky oznámení o tom, kdy si může zboží vyzvednout na poště.
*Pokud platba nebude připsáná na účet prodávajícího nejpozději do 3. pracovního dne po objednání zboží, prodávající má nárok na stornování celé objednávky.

Objednávání na Slovensko
Zboží lze zaslat kupujícímu na Slovensko jen při platbě předem - převodem na účet. Konečná částka za objednávku bude převedena do Eur dle aktuálního kurzu (1 Euro = 26 Kč) a oznámena kupujícímu zasláním emailu. Poplatek za doručení činí 99 Kč. Objednávka bude odeslána kupujícímu až po uhrazení platby na účet prodávajícího - IBAN: CZ4520100000002501119447

8. REKLAMACE ZBOŽÍ
Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které byly oznámeny prodávajícímu bez zbytečného odkladu ihned, jak kupující vadu zjistil.
Vady zboží:
Zboží má tehdy vadu, není-li prodáno kupujícímu v množství, kvalitě a provedení požadovaném v objednávce.

Povinnosti kupujícího:
Povinností kupujícího je podat prodávajícímu oznámení o vadách (reklamaci) ihned poté jako to zjistil a to e-mailem: info@donela.cz, nebo písemně na adresu prodávajícího.
Reklamace musí obsahovat následující údaje:
- Jaké zboží reklamujete
- Popis vzniklé vady, případně fotodokumentaci
- Datum nákupu
Zboží, které kupující reklamuje, musí:
- být na náklady kupujícího zasláno na adresu prodávajícího jako doporučená zásilka. Dobírkovné zásilky nepřijímáme!
- být vráceno v původním obalu včetně dokladu o koupi: originální daňový doklad (faktura),
- být kompletní (včetně příslušenství nebo doplňků s originálním daňovým dokladem),
- kupující zabalit tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození.

Zboží zasílejte doporučeně na adresu: Donela.cz - Marika Šefarová, Lamačova 916/39, 152 00 Praha 5
Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzata! Při splnění všech uvedených podmínek Vám platbu za zboží zašleme bezhotovostním převodem na Váš účet nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. U zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci si vyhrazujeme právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace o dobu nezbytně nutnou k této opravě. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené na www.donela.cz. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná, při neoprávněné reklamaci jste povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením zboží, v důsledku běžného opotřebení věci, používáním zboží v nevhodných podmínkách, nebo pokud byl převeden zásah do zboží jinou než oprávněnou osobou.

9. REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB
Zboží je ke kupujícímu přepravováno prostřednictvím České pošty. Může však nastat situace, že Vaše zásilka přijde poškozená. Proto je kupující vždy povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje znaky vnějšího poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady je oprávněn, ve vlastním zájmu, zásilku odmítnout převzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam obsahu zásilky a kopii faktury.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.e­u/consumers/odr/

11. ZÁVĚR
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.donela.cz, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, taktéž platnou cenu objednaného zboží uvedenou na stránkách internetového obchodu, nebo pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2017